Động lực cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Động lực cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Trong giai đoạn 2016 – 2020, toàn cầu hóa, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo. Cùng với sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tất cả đã đem lại nhiều cơ hội cho việc phát triển kinh tế. Song còn đó những khó khăn và thách thức đan xen.

Tận dụng tối đa các cơ hội để phát triển kinh tế 

Với phương châm hành động “trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới, phát triển” xuyên suốt trong nhiệm kỳ qua. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các đề án, báo cáo, kiến nghị tham mưu của Bộ đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước. Luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo. Nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của đất nước. Nhất là cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cùng với đó, theo dõi sát sao và thường xuyên phân tích, dự báo tình hình. Để kịp thời đề xuất các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt là các thể chế liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

phát triển kinh tế

Ngoài ra, đảm bảo sự liên tục và đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý nhà nước có tính chất đa ngành, đa lĩnh vực được Chính phủ giao. Đặc biệt, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ trong việc xây dựng, đề xuất các giải pháp. Chỉ đạo, điều hành thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công. Bảo đảm các cân đối vĩ mô, các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước thường xuyên có nhiều biến động.

XEM THÊM: Bí quyết đầu tư nhanh giàu dành riêng cho bạn!

Phục hồi và tăng trưởng 

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu cử Quốc hội khóa XV cũng như là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2030. Và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025.

Nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong năm 2021 rất nặng nề và có ý nghĩa quan trọng. Tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm. Nghị quyết số 124/2020/QH14 về kế hoạch phát triển năm 2021 đã được Quốc hội thông qua với 12 chỉ tiêu chủ yếu.

Phục hồi và tăng trưởng 

Tuy nhiên, dự báo tình hình quốc tế và trong nước năm 2021 có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Đại dịch COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… ngày càng nghiêm trọng và khó lường.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh. Trước hết cần đổi mới tư duy, hành động theo hướng quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Vượt lên và biến khó khăn, thách thức thành cơ hội. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh. Bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. 

Đẩy nhanh chuyển đổi số

Hiện nay, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã được thành lập. Thực hiện vai trò chủ thể trong kết nối và thu hút các nguồn lực cho đổi mới sáng tạo. Sự ra đời và Trung tâm đi vào hoạt động sẽ đưa các ý tưởng đổi mới sáng tạo vào một hệ sinh thái đầy đủ, hoàn chỉnh. Và sử dụng các cơ chế thuận lợi để thúc đẩy nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm.

Đẩy nhanh chuyển đổi số

Trước mắt, sớm hoàn thiện khung khổ pháp lý. Đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là những tiền đề quan trọng để Việt Nam có thể “bắt kịp, đi cùng, vượt lên”. Về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế trong thời kỳ hậu COVID-19.

Đặc biệt, xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường trên cơ sở làm chủ công nghệ. Đi đôi với chủ động, tích cực hội nhập, đa dạng hóa thị trường, tận dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số, các mô hình kinh doanh mới…

Nguồn: baotintuc.vn

đầu tư vset